Tag Archive | "Hemijski sastav kamena u bubregu"

Sastav kamena u bubregu

Sastav kamena u bubregu

Sastav kamena u bubregu 

          Poznavanje hemijskog sastava kamena u bubregu predstavlja osnovu za savremeno lečenje.

Postoje dva glavna sastojka kamena : osnova ( matrkis) i kristali. Osnova predstavlja samo 2,5 % suve težine kamena, a ostatak čine kristali.

Osnova je izgrađena od jednog proteina male molekulske mase (64%), šećera (10%), citrata i ugljen dioksida.

Oko 90% kamena sadrži kalcijum, a 80% je izgrađeno prevashodno od kalcijumovih soli. Najčešći je kamen izgrađen od kalcijum oksalata i kalcijum fosfata ili mešavine ovih ( Tabela 1). Kad se radi o mešovitom kamenu vrlo je važno odrediti relativni sadržaj kalcijum oksalata i kalcijum fosfata.

Oksalatni kamen nastaje prevashodno u kiseloj mokraći. Kamen izgrađen pretežno od kalcijum fosfata nastaje u baznoj mokraći, kao posledica primarnog hiperparatireoidizma ili renalne tubulske acidoze.

 

Tablena 1.

Hemijski sastav kamena u bubregu

 

Kamen                                                                                                               %

Kalcijum oksalat   (u oko 40 % je zajedno sa kalcijum fosfatom)               65-70

 

Kalcijum fosfat                                                                                                15

 

Magnezijum amonijum fosfat                                                                        10-15

 

Mokraćna kiselina                                                                                           2-5

 

Cistin                                                                                                               1-2

 

Drugi (kantin i dr.)                                                                                       <1

 

 

Nije retka pojava oksalatnog kamena sa manjim sadržajem mokraćne kiseline. Ova vrsta kamena zaslužuje posebnu pažnju jer se može primeniti uspešno lečenje.

U 10-15 % obolelih prisutna je urinarna infekcija bakterijama koje razlažu ureju, a kamen je izgrađen od magnezijum amonijum fosfata.

U 2-5 % bolesnika otkrije se uratni kamen, a u 1-2% cistinski kamen.

Struktura kamena zavisi od vrste kristala i njihovog odnosa prema matriksu.

          Uratni kamen je obično mali, okrugao, glatke površine, sa koncentričnim prstenovima na preseku.

Oksalatni kamen je često mali, okreugao, u vidu grumena ili sa brojnim bodjlastim produžecim ( “bodljikavo prase” ).

Kamen koji nastaje zbog infekcije bakterijama koje razlažu ureju je obično veliki, oblika unutašnjeg sistema bubrega, tkz. koraliformni kamen.

Posted in Sastav kamena u bubreguComments Off on Sastav kamena u bubregu